НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
  Проекти            
 
 
 
   
 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“


ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"


Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: "Учебна практика по мебелно производство в реална работна среда"
Финансиран по ключова дейност 1 “Образователна мобилност", сектор Професионално образование,
дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение”, договор № 2017-1-BG01-KA102-035717


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Проект „Включване на глобалното образование в българското средно общообразователно училище“, финансиран от Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП /2009-2014/. Проектът се изпълнява от Българска платформа за международно развитие – структура от неправителствени организации, работещи по въпроси, свързани с глобалното образование и образованието за развитие

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: "Усвояване на европейски практики за дуална система
на професионално обучение"
Ключова дейност по Проект Еразъм+ на Европейския съюз
договор № 2015-1-BG01-013812

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: „ФОРУМ ТЕАТЪРЪТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ”
Финансиран по Проект Еразъм+ на Европейския съюз
договор № 2014-1-RO01-KA201-002915_6
период на изпълнение: 01.09.2014 - 31.08.2016
ръководител: инж.М.Георгиева

Програма "Еразъм+" на Европейския съюз
Ключова дейност I “Образователна мобилност за граждани”
Дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата
на професионалното образование и обучение”
Тема „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения”
№ 2014-1-BG01-KA102-001230

Община Варна, Програма "Превенции"
Модул І: Психоактивни вещества
Модул ІІ: HIV/СПИН и кръвно и полово предавани инфекции


Министерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001 - 2.3.01 "Превенция за безопасност и здраве при работа"


Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001 - 3.2.05 "Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието"

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001 - 3.2.03 - 0001 "Управление за ефективно професионално образование"

Проект BG 051 PO 001 - 4.3.03 - 0001 "Нова възможност за моето бъдеще"
Пилотно тестване на системата за идентифициране и признаване на знания, умения и компетенции, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001/3.1 - 03 - 0001 "Квалификация на педагогическите специалисти"

Община Варна, Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт"
Сдружение "Европейски проекти в България"
"Алпинеумът - алтернатива за опазване на околната среда"
ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна и Сдружение "Гаврош"


Проект "BG - Изпълнение на Програмата на Европейския съюз за учене на възрастни"
Министерство на образованието и науката, одобрен с Решение № 2012 – 3551/001-001 на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Проект BG 051 PO 001 - 3.3.07 - 0001 "Ученически практики"


Проект BG 051 PO 001 - 4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора"
съфинансиран от ЕСФ по ОП "Развитие на човешките ресурси"
УСПЕХ


Проект "Занаятите и търговията на Европейския пазар"
№ LLP - 2012 - COM - MP - 173
по програма "Учене през целия живот" на Европейския съюз


Проект за мобилност по секторна програма "Леонардо да Винчи",
програма "Учене през целия живот" - Запознаване с европейските новости
и съвременните технологии в мебелното проектиране и производство