НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 

Карта на сайта

 
     
 

НАЧАЛО

 
 

Специалности

 
 

Горско и ловно стопанство
Интериорен дизайн
Парково строителство и озеленяване
Мебелно производство
Реставрация на стилни мебели и дограма
Дърворезбарство
Производство на мебели
Производство на тапицирани изделия
Мебелно производство. Професия Техник-технолог в дървообработването

 
 

Електронен дневник
Обучение в електронна среда
Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги
Другите за нас
Конкурси и състезания
Достъп до обществена информация
Обществен съвет
Обучение на възрастни

 
 

НОВИНИ

 
 

ЗА НАС

 
 

За нашия патрон
Летопис
Материална база

 
 

УЧИЛИЩЕ

 
 

Документи

 
 

Процедура за налагане на санкции и мерки на учениците в ПГГСД „Николай Хайтов“ гр.Варна през учебната 2021-2022 година
Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна за учебната 2021/2022 година

Училищна програма за часовете по "Без свободен час", които не се водят от учители-специалисти по време на заместване на отсъстващ учител
План за дейността на методическото обединение на класните ръководители за учебната 2021/2022 година
План за работа на методическото обединение на учителите от природоматематическите науки през учебната 2021/2022 година
План за работа на методическото обединение на учителите по професионална подготовка за учебната 2021/2022 година
План за работа на методическото обединение на учителите от хуманитарните дисциплини и физическо възпитание и спорт за учебната 2021/2022 година
Правила и мерки за работа в условията на Covid -19 през учебната 2021-2022 година
Правила за участие на персонала в квалификационната дейност и механизъм за финансова подкрепа
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизма за противодействие на училищния тормоз"
Етичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията с колектива
Мерки за обхват и задържане на учениците в училище
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище
Програма за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГГСД "Николай Хайтов" гр.Варна за учебната 2021-2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи
Правила за действие на всички служители в случай на тормоз и насилие сред учениците
План за работата на училищната комисия за превенция на асоциалните прояви на учениците от ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна за учебната 2021-2022 година
Механизъм за осигуряване на подкрепа за личностното развитие на учениците в ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна
Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр. Варна
Заявление за издаване на Удостоверение за завършен гимназиален етап
Процедура за дейности по налагане на санкции и мерки на ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна
Програма за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на учениците в ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна за учебната 2020/2021 година
План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда за учебната 2020/2021 година в ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна
План за управление на взаимодействието между училищната и семейната среда - учебна 2020-2021 година

План за дейностите по безопасност на движението по пътищата
Мерки за повишаване качеството на образованието
Годишен план за дейността на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна за учебната 2020/2021 година
Стратегия за развитие на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" гр.Варна
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет
Препоръки относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда
Безопасност в мрежата
Правилник за дейността на училището за учебната 2020 - 2021 година
Заповед № РД-08-0009 от 02.09.2020г. за определяне на координационен съвет в Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Николай Хайтов" - Варна за учебната 2020 - 2021 година за прилагане на механизма за противодействие на тормоза между деца и ученици
Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище
План за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на "Механизма за противодействие на училищния тормоз"
Етичен кодекс на работещите с ученици и техните семейства, и взаимоотношенията в колектива
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи. Програма за превенция на ранно напускане на учениците от ПГГСД "Николай Хайтов"
Мерки за обхват и задържане на учениците в училище
План за квалификационната дейност 2020 - 2021 учебна година
Лични данни

 
 

Седмично разписание

 
 

График ваканции и смени

 
 

График на часовете

 
 

График за консултации с ученици

 
 

График за консултации с родители

 
 

График за класните работи

 
 

Делегиран бюджет

 
 

Междуинституционален план за действие за превенция на агресията

 
 

Графици за изпитни сесии

 
 

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги

 
 

Обществен съвет

 
 

Форми на обучение

 
 

Дневна форма на обучение

 
 

Самостоятелна форма на обучение

 
 

Стипендии

 
 

Учебни планове

 
  ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА  
 

Публични покани

 
 

Предмет ПУБЛИЧНА ПОКАНА с дата 1.12.2014г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по Национална програма "Модернизация на материалната база в училище", Модул "Подобряване на училищната среда" относно архитектурно заснемане, извършване обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, изготвяне на технически паспорт съгласно чл.176а от ЗУТ и изпълнение на детайлно обследване на енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат.

 
 

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

 
 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

 
 

Процедура за възлагане на поръчка / договаряне без обявление

 
 

Предмет: Доставка на природен газ за отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов", намираща се в гр.Варна, п.к. 9009, ул. "Орех" №11

 
 

Предмет: Доставки, осъществяване чрез покупка на природен газ за отопление за сградата на ПГГСД "Николай Хайтов", находяща се в гр.Варна, ул."Орех" №11 за срок от 24 /двадесет и четири месеца/ или до изчерпване на сумата от 80000 /осемдесет хиляди /лева, без включен ДДС

 
 

Предмет: Доставка на природен газ за нуждите на отоплението на ПГГСД "Николай Хайтов" за периода 2016 - 2017 година

 
 

Покани по чл.20 ал.3 от ЗОП

 
 

Предмет на поръчката: ”Ремонт на асфалтовобетонова настилка (частично полагане на асфалт) на училищния двор на ПГГСД “Николай Хайтов“

 
 

Предмет:  Изготвяне на Технически проект в необходимия обхват, във връзка с кандидатстване за финансиране със средства от европейския и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи за обект: „Саниране, ремонт и частично преустройство на сградата на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна.

 
  ПРОЕКТИ  
 

ПРОЕКТ НА МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

 
 

Проект No BG05M20P001-2.014-001 “Подкрепа за дуалната система на обучение с бенецифиент МОН по ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

 
 

Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 
 

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1"

 
 

Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

 
 

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: "Усвояване на европейски практики за дуална система на професионално обучение". Ключова дейност по Проект Еразъм+ на Европейския съюз. договор № 2015-1-BG01-013812

 
 

Програма "Еразъм+"
Тема на проекта: „ФОРУМ ТЕАТЪРЪТ - ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБУЧЕНИЕ” Финансиран по Проект Еразъм+ на Европейския съюз, договор № 2014-1-RO01-KA201-002915_6
период на изпълнение: 01.09.2014 - 31.08.2016

 
 

Програма "Еразъм+" на Европейския съюз
Ключова дейност I “Образователна мобилност за граждани”
Дейност “Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата
на професионалното образование и обучение”
Тема „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения”
№ 2014-1-BG01-KA102-001230

 
  ПРИЕМ  
  КОНТАКТИ