НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
     
  Обучение на възрастни  
 
 
     
 

СТИМУЛ ЗА ЖИВОТУЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

ПГГСД „Николай Хайтов” гр. Варна е съвременно, модерно училище, развиващ се културно-образователен център. Със своята 90 годишна история е едно от най-старите варненски училища. През 2014г. бяхме удостоени с награда „Варна“- Колектив на годината в областта на средно училищно образование за успехите на учениците и учителите в намирането на мярата между съхраняването на българските традиции и предизвикателствата на съвременните европейски образователни тенденции, за прилагането на иновативни подходи и методи в учебно-възпитателния процес; за участието в международни проекти.

В ПГГСД „Н. Хайтов“ съществуват следните форми за обучение на възрастни:

1.ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ - по държавна поръчка, за лица със завършено основно образование, работещи или безработни, по професия “Оператор в дървообработването“, специалност “Производство на мебели“.Обучават се по учебен план, утвърден от МОН. Обучението се организира на сесии през учебната година. Към настоящия момент имаме 20 ученика в 9 клас, 18 ученика в 10 и 19 ученика в 11клас.

2.САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – за лица навършили 16 години, но недипломирани, за придобиване на средно образование. През настоящата учебна година са 20 ученика, разпределени в класовете от 9 до 12 клас, по всички професии и специалности от направление ”Мебелно производство и дървообработване”, „Горско стопанство” и „Парково строителство и озеленяване”.

3.Прием по рамкова програма „Е“, за придобиване на трета степен на професионална квалификация - задочна и самостоятелна форма.
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ПЛАТЕНО, за лица със завършено средно образование, работещи или безработни по професия “Техник-лесовъд“, специалност “Горско и ловно стопанство“, с двугодишен срок на обучение. Обучават се по учебен план – ОБЩО 960 учебни часа, като се включват всички предмети от професионалната подготовка на учениците от дневна форма на обучение. Завършват обучението си с явяване на държавни изпити по теория и практика по национални изпитни теми и задания и получават „Свидетелство за професионална квалификация“. През настоящата учебна година имаме 20 ученика във втори курс и 27 в първи. От 2000/2001 учебна година са преквалифицирали 381 човека. Голяма част от тях бяха работници в горските стопанства, но без необходимата квалификация.

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – По рамкова програма „Е“, за придобиване на трета степен на професионална квалификация за лица с по-ниска квалификационна степен – обучаваме 13 ученика по професии и специалности, както следва:
- професия “Техник-озеленител“, специалност “Парково строителство и озеленяване“
- професия “Техник-технолог в дървообработването“, специалност “Мебелно производство“
- професия “Техник-лесовъд“, специалност “Горско и ловно стопанство“.

 

4.ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ОТ НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ – дейности по проект „Нова възможност за моето бъдеще”. По този проект работим от месец февруари 2014 година и до месец февруари 2015 година бенефициентите по проекта са общо 35. През този период членовете на комисията подготвиха необходимите изпитни материали, проведоха входящи тестове и практически задания, подпомогнаха бенефициентите за явяване на държавни квалификационни изпити.

Издадени са 27 сертификата, както следва:
-по професия „Дърворезбар” – 2
-професия „Оператор в дървообработването”, специалност „Производство на мебели” – 19
-професия „Дизайнер”, специалност „Интериорен дизайн” – 2
-специалност „Изработване и ремонт на мебели от облагородени плочи” – част от професия „Оператор в дървообработването”, специалност „Производство на мебели” – 4

За съжаление, поради преждевременното прекратяване на пилотния етап на проекта, 8 участника не успяха да достигнат до явяване на държавни квалификационни изпити и получаване на сертификат за професионална квалификация.
Учители и служители от ПГГСД „Н. Хайтов” преди месец участваха в образователна мобилност по проект „Усвояване на европейски практики за валидиране на професионалните знания и умения” в Австрия. Целта на проекта беше усвояване на европейски практики за валидиране на знания и опит за прилoжението им у нас, представяне на дуалната система и запознаване с ECVET – европейски кредити за професионално обучение.

Изводи: Различните форми на обучение за възрастни, които предлага ПГГСД “Н. Хайтов“ са в унисон с изискванията на Национална стратегия за учене през целия живот 2020 и дават следните възможности:

    • На лица, завършили средно образование да се преквалифицират
    • На лица, завършили основно образование да придобият средно образование и професионална квалификация
    • На лица, отпаднали от училище по различни причини, включително и социални, да завършат в самостоятелна форма и придобият средно образование и професинална квалификация
    • валидиране на резултати от неформално обучение и самостоятелно учене, като съвременна форма за преквалификация