НАЧАЛОНОВИНИЗА НАСУЧИЛИЩЕПРОФИЛ НА КУПУВАЧА ПРОЕКТИПРИЕМКОНТАКТИ  

                 
                 
 
Специалности

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 - 2017
 
 
 

"Обичай хората въпреки техните грехове и се опитвай да откриеш в тях неповторимото, човечното, чудесното. Ако не го откриеш, измисли го!"....

Николай Хайтов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

На 16.10.2018г. (вторник) от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове.


СЪОБЩЕНИЕ

Кандидатстване за стипендии през I срок
на учебната 2018-2019 година
Виж: Съобщение и Условия и ред за отпускане на стипендии на ученици в ПГГСД "Николай Хайтов" в дневна форма на обучение

Заповед № РД-08-1117/15.02.2018г. за утвърждаване условия и ред за отпускане на стипендии на ученици от ПГГСД "Николай Хайтов" гр. Варна, дневна форма на обучение след завършено основно образование

Приложения:
Приложение 1: Заявление-декларация за постигнати образователни резултати
Приложение 2: Заявление-декларация за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането
Приложение 3: Заявление-декларация за подпомагане на ученици с трайни увреждания
Приложение 4: Заявление-декларация за ученици без родител/и
Приложение 5.1: Заявление-декларация за кандидатстване за еднократна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование
Приложение 5.2: Заявление-декларация за кандидатстване за месечна целева стипендия за еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование


СПИСЪК
на учебниците и учебните помагала
по които ще се провеждат учебните занятия
през учебната 2018 - 2019 годинаПГГСД "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ" УДОСТОЕНА С НАГРАДА "ВАРНА"

ЗА "КОЛЕКТИВ НА ГОДИНАТА"

В ОБЛАСТТА НА СРЕДНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА